top of page

 

Regulamin konkursu fotograficznego Współczesna Pieta

 

I Postanowienia ogólne

 

 • Organizatorem konkursu fotograficznego Współczesna Pieta, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Fala Kultury z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000463716, zwane dalej – Organizatorem.

   

 • Konkurs jest organizowany jako część zadania Tajemnice sztuki współczesnej - edycja 2, realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Edukacja kulturalna.

 

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ma zasięg ogólnopolski.

 

 •  Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od dnia 15 października 2015 do 15 listopada 2015 roku na adres e-mail wspolczesnapieta@gmail.com        W treści e-maila należy również podać imię i nazwisko autora fotografii, wiek, oraz nazwę i adres szkoły do której uczęszcza.

 

 • W ciągu 7 dni od daty zakończenia nadsyłania prac, wszystkie prace spełniające warunki określone w tym regulaminie zostaną zamieszczone na stronie www.facebook.com/FalaKultury oraz na stronie www.falakultury.pl O zamieszczeniu prac autorzy każdej z nich zostaną powiadomieni e-mailem.

 

 • W pierwszym etapie Konkursu trwającym od  16 listopada 2015 do30 listopada 2015 roku na stronie www.facebook.com/FalaKultury będzie można głosować na zgłoszone prace. W celu oddania głosu należy skorzystać z funkcji "Lubię to". Głosujący może oddać głos na więcej niż jedną pracę.

 

 • Autorzy 10 prac, które zbiorą największą liczbę polubień, przejdą do drugiego etapu Konkursu.

 

 • W drugim etapie Konkursu prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.

 

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni od daty zakończenia głosowania. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.falakultury.pl oraz stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/FalaKultury.

 

II Uczestnicy

 

 • W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   

 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych sporządzoną na wzorze dostępnym na stronie www.falakultury.pl i przesłaną na adres: Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25, Warszawa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Współczesna Pieta” w terminie do 15 listopada 2015 roku(decyduje data wpływu).

   

 • Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy i osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu.

   

 • Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę.

 

III Zasady Konkursu

 

 • Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej motywem Piety - żalu matki po stracie dziecka.

 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

 • Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zawierające treści o charakterze wulgarnym, obscenicznym, szerzące nienawiść, a także propagujące ideologię nazistowską lub komunistyczną.

   

 

IV Nadsyłanie prac

 

 • Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres:  wspolczesnapieta@gmail.com

 • Prace muszą spełniać następujące kryteria:

  • minimalny wymiar 1200x800px

  • maksymalny wymiar 2200 x 1600px,

  • zapis w formacie JPG,

    

V Jury

 

 • Oceny prac wyłonionych w pierwszym etapie Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora.

 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

   

VI Nagrody

 

 • Organizatorzy uhonorują zdobywcę pierwszego miejsca nagrodą finansową w kwocie 500 złotych oraz laureatów Konkursu (autorów prac zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu) nagrodami rzeczowymi.

 • Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą, koszty przesyłki ponosi Organizator.

 • Zwycięzca i laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

 • Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w drodze przelewu na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę. Zwycięzca zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda.

 • W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego lub adresu, na jaki ma zostać przesłana nagroda rzeczowa, w terminie 1 miesiąca od dnia powiadomienia uczestnika o wygranej, nagroda przepada.

 

VII Postanowienia końcowe

 

 • Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

  akceptuje niniejszy Regulamin;

  jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;

  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

  udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:

 • utrwalania;

 • zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską;

 • wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;

 • wprowadzenia do pamięci komputera;

 • publikacji wraz podaniem imienia i nazwiska w tytułach Organizatora;

 • publikacji wraz podaniem imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora (www.falakultury.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

   

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub istotnej zmiany okoliczności nie dającej się wcześniej przewidzieć, w zakresie niezbędnym dla uwzględnienia tych zmian.

 • Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu w przypadku, gdy liczba nadesłanych prac zakwalifikowanych do Konkursy jest mniejsza niż 10.

 • Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.falakultury.pl.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

bottom of page